Logo Aethera

Algemene verkoopsvoorwaarden Aethera

 

Canelle

ARTIKEL 1

De huidige algemene verkoopsvoorwaarden strekken de partijen  tot wet en worden geacht door onze klanten te zijn aanvaard, zelfs wanneer deze tegenstrijdig zijn met hun eigen algemene of bijzondere voorwaarden en zelfs wanneer deze laatste voorzien voorrang te hebben op de onze. Deze laatstse voorwaarden kunnen ons slechts verbinden in de mate dat wij ze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard hebben.

ARTIKEL 2 - OFFERTES, PRIJZEN EN TARIEVEN

Onze offertes zijn altijd vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Onze tarieven kunnen wijzigingen ondergaan.

Wij behouden ons het recht voor de bestellingen al dan niet te aanvaarden.

ARTIKEL 3 - BESTELLINGEN

De bestellingen worden aanvaard overeenkomstig onze verkoopsvoorwaarden.

Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen, alle afwijkingen aan onderhavige voorwaarden, alsook alle verbintenissen die worden aangegaan door onze vertegenwoordigers, afgevaardigden of bedienden, zullen slechts aanvaard worden, indien zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een schriftelijke bevestiging onzentwege.

Mondeling of telefonisch doorgegeven bestellingen worden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant aanvaard. De verkoper is op geen enkele manier aansprakelijk voor leveringen die niet overeenstemmen met de bestelling.

In het geval dat, nadat één door ons aanvaarde bestelling werd uiotgevoerd, de koper de goederen weigert in ontvangst te nemen of afziet van zijn bestelling, zal hij overeenkomstig artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek gehouden zijn om een forfaitaire schadevergoeding van 40% te betalen, indien het een standaard bestelling betreft, bestemd om ons op transactionele wijze te vergoeden voor de gemaakte kosten en voor de winstderving. Indien het echter om een speciale en niet-recupereerbare bestelling gaat, is de vergoeding gelijk aan 100%, indien het om een speciale bestelling gaat die gedeeltelijk kan gerecupereerd worden, zal de schadevergoeding nader bepaald worden.

ARTIKEL 4 - BESTELLINGEN

Onze facturen dienen op 30 dagen betaald worden, zonder aftrek of korting, op een van onze rekeningen. Uitstel van betaling is niet toegestaan.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde of niet-geleverde goederen uitsluitend eigendom blijven van de verkoper zo lang de koper al zijn verplichtingen niet volledig heeft nagekomen en namelijk zo lang de verkoopprijs niet volledig betaald is, met inbegrip van de nalatigheidsinteresten en gebeurlijke schadevergoeding in geval van verdwijning of beschadiging van de goederen.

ARTIKEL 5 - GEBREK AAN BETALING

Bij niet-betaling van een factuur na de vervaldatum hebben wij het recht elke nog niet uitgevoerde operatie op te zeggen of op te schorten. De opzegging treedt rechtens in voege, zonder dat een aanmaning nodig is. De kosen, interesten en alle andere schade die voortvloeien uit deze opzegging of opschorting vallen ten laste van de koper. Bovendien wordt het onbetaalde bedrag, bij niet-betaling binnen de zelfde termijn, rechtens en zonder noodzakelijke aanmaning, vermeerderd met en verwijlinterest van 1.5% per maand. Als schadevergoeding is de koper, bij niet-betaling binnen dezelfde termijn, automatisch  een forfaitaire vergoeding verschuldigd die overeenkomst met 20% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van 75€ per factuur, deze bepaling geldt rechtens en zonder noodzakelijke aanmaning.

Iedere betalingsachterstand maakt eveneens automatisch de betaling van de andere fakturen onmiddellijk opeisbaar en verschaft ons eveneens het recht voor elke andere verzending de kontante betaling te eisen van elke nieuwe levering, welke ook de faktuur of de betalingsvoorwaarden mogen wezen.

Betalingen op langere termijn moeten het voorwerp uitmaken van een schriftelijk akkoord van onze firma.

ARTIKEL 6 - LEVERINGEN

De leveringstermijnen worden enkel ten titel van aanduiding gegeven. Behoudens anders vermeld, in geval van vertraging in de levering mag de koper geen schadevergoeding of andere vergoeding eisen, uit welken hoofde ook, of annulatie van de bestelling.

ARTIKEL 7 - RISOCO’S

Omstandigheden zoals staking, explosie, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddel, instructie vanwege elke overheid, revolutie, oorlog, mobilisatie, beleg, blokkade, slechte oogst, diverse onlusten, personeelsgebrek, niet nakomen van leveringstermijnen vanwege onze leveranciers, defecte levering vanwege onze leveranciers, defecte verpakking, worden allemaal beschouwd als overmacht indien zij de levering vertragen, bemoeilijken of onmogelijk maken, ongeacht of deze omstandigheden ten onzet of bij onze leveranciers voorkomen. Dergelijke omstandigheden geven ons het recht om de afgesloten transacties op te zeggen zonder schadevergoeding te moeten betalen. Tenslotte zal de verkoper niet verplicht zijn het bewijs aan te voeren van de onvoorspelbaarheid en de ontsluitbaarheid van de ingeroepen omstandigheid, evenmin als de onmogelijkheid om het contract uit te voeren.

ARTICLE 8 - AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper is niet aansprakelijk voor rechstreekse lichamelijke of materiële schade die zou ontstaan naar aanleiding van gebreke van de goederen. De klant verzaakt uitdrukkelijk een vordering in te stellen tegen de verkoper.

ARTIKEL 9 - TRANSPORT

De goederen verplaatsen zich vanaf onze magazijnen uitsluitend op risico van de koper, wat ook de vervoerswijze is, en zelfs indien dit franco geschiedt. De overdracht van het risico vangt aan op het ogenblik van de terbeschikkingstelling van de goederen aan de vrachtwagenchauffeur of aan de afzender en ten laatste wanneer de goederen onze pakhuizen verlaten.

ARTIKEL 10 - KLACHTEN

Elke klacht wegens onvolledige of defecte levring moet bij onze onderneming worden ingediend per aangetekend schrijven, binnen acht dagen na de ontvangst van de goederen door de bestemmeling.

Bij gebreke zullen de fakturen zonder voorbehoud aanvaard beschouwd worden.

Indien de defecte levering formeel door ons erkend wordt, zal de vergoeding van de schade strikt beperkt blijven tot het vervangen van de afgewezen goederen binnen de kortst mogelijke termijn, voor zover gelijkwaardige goederen voorradig zijn.

Elke teruggave of terugzending van goederen is onderhevig aan ons voorafgaand akkoord en moet binnen dezelfde termijn gebeuren, vrij van vervoerskosten.

ARTIKEL 11 - LITIGES

Alle geschillen die ons zouden confronteren met de koper, uit welken hoofde ook, worden principieel behoren tot de bevoegdheid van de rechtsmachten waaronder Aethera territoriaal ressorteert, onverminderd het recht van Aethera haar vordering aanhangig te maken bij de rechtsmachten van de woonplaats van haar klant.

Om geldig te zijn moet de briefwisseling gericht worden tot de maatschappelijke zetel van Aethera.

 

Aethera sprl / bvba
Business Park-Station
Avenue du Commerce 2 Handelslaan
Enghien 7850 Edingen (Belgium)

Tel.: +32(0) 2 325 07 38
Fax: +32(0) 2 325 07 39

Mail: info@Aethera.be

Logo Aethera